|   حج انسان مدیون (بدهکار)

آیا برای مسلمان جایز است برای رفتن به حج، مالی را از شخص مسیحی بگیرد؟

ادامه

|   حج انسان مدیون (بدهکار)

امسال تصمیم گرفته ام به حج مشرف گردم و به زودی هزینه هایی را که سفر در پی دارد، از طریق انجمنی که در آن با برخی دوستان مشارکت دارم پرداخت می کنم. برخی...

ادامه

|   حج انسان مدیون (بدهکار)

به زودی به انجمنی خواهم پیوست که به اعضای خود وام می دهد و من نخستین کسی خواهم بود که این قرض را دریافت می کنم؛ آیا جایز است با مالی که از طریق قرض به...

ادامه

|   حج انسان مدیون (بدهکار)

آیا جایز است مکلف حج را بر پرداخت کفاره ای که بر عهده دارد، مقدم بدارد و پرداخت کفاره را به تأخیر اندازد و مالی را که برای کفاره کنار نهاده است، برای...

ادامه

|   حج انسان مدیون (بدهکار)

زمانی که من و همسرم حج به‎جا آوردیم من مقلد شما بودم وهمسرم از امام خمینی(ره) تقلید می کرد. هنگامی که تصمیم گرفتیم با هم به حج برویم من هزینه حج او را...

ادامه

|   حج انسان مدیون (بدهکار)

آیا بر مکلفی که مشتاق به حج است در صورتی که ذمه اش با دین مشغول باشد، واجب است که با مسؤول کاروان این گونه توافق کند که با قرار دادن بخشش عوض دار (هبه...

ادامه

|   حج انسان مدیون (بدهکار)

آیا جایز است که هزینه های حج را از طریق کارت اعتماد بانکی بپردازم و هنگام بازگشت از حج پولی را که بانک از من می طلبد، جایگزین سازم؟

ادامه

|   حج انسان مدیون (بدهکار)

آیا با وجود قرض هایی که از بابت صورت حساب برق دارم جایز است که به حج بروم؟

-با علم به اینکه شهروندان نسبت به این صورت حساب ها و عدم پرداخت آن استدلال...

ادامه

|   حج انسان مدیون (بدهکار)

امسال نیت کرده ام که به حج بروم و به شخصی بدهکارم، همچنین نذری برای امام حسین(ع) به گردن دارم. اگر طلبکار با عقب انداختن پرداخت بدهی خود پس از...

ادامه

|   حج انسان مدیون (بدهکار)

امسال نیت کرده ام که به حج بروم و به شخصی بدهکارم، همچنین نذری برای امام حسین(ع) به گردن دارم. اگر طلبکار با عقب انداختن پرداخت بدهی خود پس از...

ادامه