|   مقدمات حج

چنین شنیدم که هرکس فریضه حج را به‎جا بیاورد، خدای متعال او را می بخشد و گناهان او را به جز حق برادر و همنوع پاک می‏کند، آیا این سخن صحیح است؟ آیا خدای...

ادامه

|   مقدمات حج

من قبلاً حج کرده بودم ولی در ادای برخی مناسک آن شک کردم و امسال می‎خواهم دوباره حج به‎جا آورم. می خواهم بدانم که در هنگام بستن احرام حج و عمره چگونه...

ادامه

|   مقدمات حج

آیا ادای عمره از شخصی که نماز نمی خواند، پذیرفته می شود؟

ادامه

|   مقدمات حج

مادرم بر سر ادای حج با پدرم نزاع دارد، آیا برای او جایز است که با وجود مخالفت پدرم به حج برود؟

ادامه

|   مقدمات حج

دولت عربستان در این سالها تعداد حاجیان هر کشوری را معین کرده است؛ این امر دستیابی به ویزا را دشوار ساخته است. در این میان برخی اشخاص، واسطه هایی دارند...

ادامه

|   مقدمات حج

حکم شخصی که در ادای حج، در پی عبادت و تجارت است، چیست؟

ادامه

|   مقدمات حج

در کتاب مناسک حج گفته اید: کسی که اموالش به خاطر غصبی بودن، بر وی حرام باشد، حج بر او واجب نیست. حال اگر فرض شود چنین شخصی بخواهد با این اموال از روی...

ادامه

|   مقدمات حج

اگر مسلمانی مالی در اختیار داشته باشد که برای ادی یکی از فریضه های حج یا ازدواج کافی باشد، ولی در باطن به دومی رغبت داشته باشد، کدام یک را مقدم دارد؟

ادامه

|   مقدمات حج

مقدمات و کارهای واجبی که شخص مشتاق شرف یابی به حج، پیش ازرفتن باید به‎جا آورد، چیست؟

ادامه

|   مقدمات حج

شخصی مقدار مالی در اختیار دارد که پس از پرداختن حقوق (دیگران) از این اموال، برای ادای فریضة حجش کافی است، لکن او فرزندانی دارد که در امر ازدواج و...

ادامه