|   چیزهایی که میتوان بر آن تیمم کرد

اگر خاک نباشد، آيا جايز است برگرد و غبار تيمم کرد؟

ادامه

|   چیزهایی که میتوان بر آن تیمم کرد

آيا جايز است در تيمم، دستها را بر موزائيك يا سيمان يا كاشي زد؟

ادامه