|   موارد تيمم

بعضي اوقات آب کافي براي غسل ندارم. آيا واجب است وقتي آب به دست آوردم غسل را تکرار کنم؟

ادامه

|   موارد تيمم

آيا جايز است کسي که دچار وسواس است، تيمم بدل از غسل انجام دهد؟

ادامه

|   موارد تيمم

کسي که آب براي سرش ضرر دارد آيا صحيح است بدون شستن سر غسل کند؟

ادامه

|   موارد تيمم

آيا جايز است زن بخاطر حضور افراد نامحرم، تيمم بدل از وضو کند؟

ادامه

|   موارد تيمم

آيا کسي که در حال جنابت براي نماز صبح بيدار شده، جايز است بخاطر تنبلي در غسل و نماز تا حدي که وقت براي غسل تنگ شود، غسل را به تأخير انداخته و تيمم کند...

ادامه

|   موارد تيمم

اگر مکلف در جايي باشد که غسل کردن مشقت داشته باشد، آيا جايز است تيمم بدل از غسل انجام دهد؟

ادامه

|   موارد تيمم

زني که از حيض پاک شده ولي بخاطر سفر با هواپيما يا قطار، امکان غسل کردن را ندارد و اين حالت تا چند روز ادامه دارد، در اين حالت حکمش چيست؟ حکم کسي که...

ادامه

|   موارد تيمم

آيا جايز است بخاطر التهاب سينوسها، براي نماز صبح تيمم کنم؟

ادامه

|   موارد تيمم

زخمي در سرم وجود دارد که مقداري خون خشک شده بر روي آن است و استفاده از آب هم ممکن نيست، زيرا براي زخم ضرر دارد، آيا مي‏توانم تيمم بدل از وضو انجام...

ادامه

|   موارد تيمم

از بيماري پوستي در ناحيه چشم رنج مي‏برم و علاج آن به قراردادن ماده‏اي روي آن است که تمام آن قسمت را مي‏پوشاند و بايد بيشتر از دو روز، روي آن باشد. آيا...

ادامه