|   غسل مس ميت

آيا براي کسي که با دستکش، مرده را لمس کرده، غسل مس ميت واجب است؟

ادامه

|   غسل مس ميت

قبل از اينکه مرده سرد شود، او را لمس کردم آيا غسل مس ميت بر من واجب است؟

ادامه

|   غسل مس ميت

اگر کسي گوشت خشک شدة پايش را بکند آيا غسل مس ميت بر او واجب مي‏شود؟

ادامه

|   غسل مس ميت

اگر کودکي قبل از بلوغ مرده‏اي را لمس کرده باشد، آيا درهنگام بلوغ غسل مس ميت بر او واجب مي‏گردد؟

ادامه

|   غسل مس ميت

آيا مس ميت، روزه را باطل مي‏کند؟

ادامه

|   غسل مس ميت

آيا براي تشريح حيوانات، غسل واجب مي‏شود؟

ادامه

|   غسل مس ميت

آيا غسل مس ميت، شخص را از وضو بي نياز مي‏کند؟

ادامه

|   غسل مس ميت

چند سال پيش، يکي از نزديکانمان فوت کرد. او را لمس کردم ولي غسل نکردم، چون آن زمان نمي دانستم بر من واجب است. بعد از شش سال متوجه مسأله شدم. حال با...

ادامه

|   غسل مس ميت

چه هنگامي غسل مس ميت بر مکلف واجب مي‏شود؟

ادامه

|   غسل مس ميت

اگر قطعة جدا شده‏اي از مرده مثل دست يا پا و غيراينها را لمس کنيم، آيا غسل مس ميت واجب مي‏شود؟

ادامه