|   احکام دفن

چه عملي در هنگام دفن، مستحب است انجام دهيم تا سبب آرامش مرده شود؟

ادامه

|   احکام دفن

وقتي که پيامبر(ص)، از ساختن قبرها و مرتفع کردن آنها نهي کرده و فرموده‏اند: «خير القبور الدوارس»، بهترين قبرها، قبرهاي صاف‏اند، چگونه بناي قبور اهل بيت...

ادامه

|   احکام دفن

حكم استخوانهايي که در گورهاي دسته جمعي پيدا مي‏شود، چيست؟

ادامه

|   احکام دفن

فرق بين دفن شدن درنجف اشرف و قبرستانهاي عادي ديگر چيست؟

ادامه

|   احکام دفن

نظرتان پيرامون ريختن آب برروي قبرها در هنگام زيارتشان چيست؟

ادامه

|   احکام دفن

حکم ريختن آب بر قبرها چيست؟ وآيا وقت مشخصي براي اين کار وجود دارد؟

ادامه

|   احکام دفن

آيا واجب است، وصيتي که مرده پيرامون مکان دفنش کرده، انجام داد؟

ادامه

|   احکام دفن

حکم کسي که به روش غيراسلامي دفن شده و امکان خارج کردن او از قبر وجود ندارد، چيست؟

ادامه

|   احکام دفن

آيا نبش قبر، براي دفن ميت ديگر جايز است؟

ادامه