|   احکام کفن کردن

آيا جايز است، مسلمان در زمان حياتش براي خودش کفن تهيه کند؟

ادامه

|   احکام کفن کردن

آيا جايز است مرده را با کفني که برآن، بعضي از آيات قرآن نوشته شده، کفن کرد؟

ادامه