|   احکام غسل ميت

آيا شخص جنب، مي‏تواند مرده را غسل دهد؟

ادامه

|   احکام غسل ميت

اگرمرده، شخصي خنثي باشد، حکم چيست؟ و آيا مرد بايد اورا غسل دهد وکفن کند يا زن؟

ادامه

|   احکام غسل ميت

با مرده‏اي که در زمان حياتش، تغيير جنسيت داده، چگونه معامله مي‏شود؟

ادامه

|   احکام غسل ميت

آيا جايز است از مرده‏اي که در حال غسل دادن است، عکس انداخت؟

ادامه

|   احکام غسل ميت

آيا هنگامي که زن مي‏ميرد، بر شوهرش حرام مي‏شود؟ وآيا جايز است مرد، همسرش را غسل دهد؟

ادامه

|   احکام غسل ميت

آيا غسل مرده‏اي که جسمش، تکه تکه شده واجب است؟

ادامه

|   احکام غسل ميت

جنيني که عمرش هشت هفته است آيا غسل، کفن و دفنش، واجب است؟

ادامه

|   احکام غسل ميت

ميتي را غسل داديم، بعد از پايان دو غسل، تکه کوچکي از چسب شفافي را در بدنش ديديم، سپس غسل سوم را با آب تنها انجام داديم و دو غسل اول، با سدر و کافور را...

ادامه