|   چگونگی غسل

چگونه مي‏توان غسل جنابت وحيض را به صورت صحيح انجام داد؟

ادامه

|   چگونگی غسل

غسل ارتماسي چگونه انجام مي‏شود؟

ادامه

|   چگونگی غسل

آيا در هنگام غسل، کشيدن دست بر بدن واجب است؟

ادامه

|   چگونگی غسل

آيا در هنگام غسل، واجب است لا به لاي موها دست بکشيم تا مطمئن شويم آب به پوست مي‏رسد؟

ادامه

|   چگونگی غسل

آيا غسل، به اين شکل صحيح است که، اول: صورت را با صابون و سپس با آب بشوييم و سپس اين کار را براي طرف راست انجام دهيم يعني اول باصابون و سپس با آب...

ادامه

|   چگونگی غسل

با وجود تنگي وقت چگونه براي نماز صبح، غسل جنابت را انجام دهيم؟

ادامه

|   چگونگی غسل

آيا در غسل، صورت، جزئي از سر است و واجب است که آب به آن برسد؟

ادامه

|   چگونگی غسل

اگر در هنگام غسل، طرف راست سر را با طرف راست بدن وطرف چپ سر را با طرف چپ بدن بشوييم، آيا اين غسل صحيح است؟

ادامه

|   چگونگی غسل

خانمي زير دوش، غسل حيض انجام داده اما به خاطر ناآگاهي به مسأله، ترتيب بين سر و گردن و بقيه بدن را رعايت نکرده است؛ آيا غسل او صحيح است؟

ادامه

|   چگونگی غسل

آيا صحيح است که در غسل، آب را با دست بر داشته وسر را مسح کنيم بدون اينکه آب را بر سر بريزيم؟

ادامه