|   نيت غسل

چه وقتي نيت غسل جنابت ادا و قضا مي‏شود؟

ادامه

|   نيت غسل

آيا مي‏شود چند غسل را يک‏جا انجام داد؟

ادامه

|   نيت غسل

اگر دو غسل يا بيشتر بر شخصي واجب شود آيا ممکن است به يک غسل اکتفا کند؟ و نيت او چگونه بايد باشد؟

ادامه

|   نيت غسل

شخصي فراموش کرده که دچار حدث اکبر است وبا اين حالت غسل جمعه را انجام داده است. آيا اين حدث با غسل جمعه برطرف مي‏شود؟

ادامه

|   نيت غسل

حکم کسي که فراموش کرده در هنگام غسل نيت را به زبان آورد، چيست؟

ادامه

|   نيت غسل

حکم کسي که براي انجام غسل جنابت به حمام مي‏رود اما گفتن نيت را فراموش مي‏کند چيست؟

ادامه

|   نيت غسل

اگر کسي که غسل جنابت براو واجب است به حمام برود بدون اينکه قصد قربت داشته باشد ويا نيت غسل کند؛ بلکه به جهت تميزي و خنک شدن، حمام برود. آيا اين شستشو...

ادامه

|   نيت غسل

براي اينکه غسل جنابت يا غير آن شخص را از وضو بي نياز کند، آيا بايد در غسل نيت بدل از وضوکرد؟

ادامه

|   نيت غسل

سهوا به جاي حيض، به نيت جنابت غسل انجام دادم و تا بعد از خواندن نماز عصر و مغرب وعشاء متوجه اين موضوع نشدم. حکم اين مسأله چيست؟

ادامه