|   شرايط غسل

آيا پاک بودن جسم، قبل ازغسل، جزء شرايط غسل است؟

ادامه

|   شرايط غسل

کسي که غسل جنابت انجام داده سپس مقداري مني روي بدنش ببيند آيا غسلش صحيح است؟

ادامه

|   شرايط غسل

آيا واجب است قبل از غسل، بدن را تميز کنيم يا آن‎را تا بعد از غسل به تأخير بيندازيم؟

ادامه

|   شرايط غسل

آيا شستن موها با صابون قبل از غسل جنابت يا حيض واجب است؟

ادامه

|   شرايط غسل

آيا موالات در غسل واجب است، مثل اينکه انسان غسل سر و گردن را انجام دهد سپس قبل از اتمام غسل مشغول کارهاي ديگري مثل شستن بدن با صابون شود. آيا دراين...

ادامه

|   شرايط غسل

آيا واجب است بدن وموها قبل از غسل جنابت يا حيض خشک باشد؟

ادامه

|   شرايط غسل

آيا جايز است در سرويس بهداشتي مساجد غسل جنابت انجام داد؟

ادامه

|   شرايط غسل

آيا غسل جنابتي که در منزل دوستم بدون اطلاع او انجام دادم، صحيح است؟

ادامه