|   احکام غسل

بهترين چيزي که مرده را خوشحال مي‏کند چيست؟

ادامه

|   احکام غسل

اگر زن پنج يا ده دقيقه پس از شروع وقت نماز مغرب بفهمد که حائض شده است، آيا قضاي نماز مغرب وعشاء بر او واجب است يا فقط نماز مغرب؟

ادامه

|   احکام غسل

پس از اتمام حيض، به علت ناآگاهي به واجب بودن غسل حيض، بدون نيت غسل حيض، حمام رفتم ونماز خواندم، آيا بايد آن نمازها را قضا کنم؟

ادامه

|   احکام غسل

اگر زن، پس از طلوع خورشيد بيدار شود و خون ببيند ولي نداند آن خون، قبل از فجر خارج شده يا پس از آن، آيا قضاي نماز صبح بر او واجب است؟

ادامه

|   احکام غسل

زني به مدت دو هفته خونريزي داشته و در طول اين مدت نماز نخوانده است، آيا قضاي نمازهاي اين مدت بر او واجب است؟

ادامه

|   احکام غسل

اگر زن، کمي قبل از غروب، از حيض پاک شود ولي غسل نکند و نماز نخواند آيا قضاي نماز ظهر و عصر بر او واجب است؟

ادامه

|   احکام غسل

آيا جايز است که غسل جمعه را به جاي غسل حيض، انجام دهم؟

ادامه

|   احکام غسل

اگر قبل ازخواندن نماز، ناگهان زن، حائض شود آيا قضاي نماز بر او واجب است؟ با توجه به اينکه بيش از يک ساعت از وقت نماز گذشته است.

ادامه

|   احکام غسل

حکم کسي که در غير ماه رمضان با حالت جنابت مي‏خوابد و بعد از طلوع خورشيد بيدار مي‏شود، سپس غسل کرده و نماز صبح را مي‏خواند چيست؟

ادامه

|   احکام غسل

قبل از اينکه غسل جنابت را انجام دهم نماز صبح را خواندم و بعد از غسل، نماز صبح را دوباره پس از نماز عصر بجا آوردم. آيا گناهي مرتکب شده‏ام؟

ادامه