|   غسل هاي مستحبي

آيا جايز است در فصل زمستان که روزها کوتاه است غسل جمعه را قبل از نماز صبح انجام داد؟ زيرا کسي که در اروپا کار مي‏کند قبل از طلوع فجر از خانه خارج...

ادامه

|   غسل هاي مستحبي

به دليل ناآگاهي به مساله، غسل جمعه را بعد از زوال به قصد مستحب بودن انجام مي‏دادم نه به نيت قربت مطلق، آيا نماز وغسل من صحيح است؟

ادامه

|   غسل هاي مستحبي

من عادت کردم که غسل جمعه را انجام دهم؛ آيا جايز است در ايام حيض به عنوان نوعي از طهارت غسل جمعه را انجام دهم؟

ادامه

|   غسل هاي مستحبي

غسل توبه چيست؟ چگونه انجام مي‏شود؟ وآيا غسل توبه شخص را از وضو بي نياز مي‏کند؟

ادامه

|   غسل هاي مستحبي

آيا غسل هايي که مستحبي بودن آنها ثابت نشده شخص را از وضو بي نياز مي‏کند؟

ادامه

|   غسل هاي مستحبي

آيا غسل به نيت قربه الي الله شخص را از وضو بي نياز مي‏کند؟

ادامه

|   غسل هاي مستحبي

آيا غسل براي زيارت امام حسين عليه السلام مستحب است؟

ادامه