|   اعمالي كه مستحاضه بايد ترك كند

آيا روابط زناشويي در حالت استحاضه جايز است؟

ادامه

|   اعمالي كه مستحاضه بايد ترك كند

آيا جايز است زن مستحاضه قرآن بخواند و كلماتش را لمس كند؟

ادامه

|   اعمالي كه مستحاضه بايد ترك كند

آيا نماز و روزه بر زن مستحاضه واجب است؟

ادامه