|   قطع شدن خون

آيا براي زني كه كاملا از خون استحاضه پاك شده، غسل خاصي واجب است؟

ادامه

|   قطع شدن خون

آيا زني كه از استحاضه قليله پاك شده، واجب است غسل انجام دهد؟

ادامه

|   قطع شدن خون

حكم زني كه در حالت استحاضه قليله بوده و به دليل فراموشي يا جهل به مساله، دو نماز ظهر و عصر يا مغرب و عشاء را با يك وضو خوانده است، چيست؟

ادامه