|   استحاضه و اقسام آن

استحاضه چيست؟ احكام آن‎ را بيان كنيد؟

ادامه

|   استحاضه و اقسام آن

آيا استحاضه قبل از ايام عادت ماهانه است يا بعد از آن؟

ادامه

|   استحاضه و اقسام آن

حكم ماده گلي رنگي، كه يك هفته قبل از ايام عادت خارج مي‏شود، چيست؟

ادامه

|   استحاضه و اقسام آن

حكم خوني كه زن در حاملگي مي‏بيند چيست؟

ادامه

|   استحاضه و اقسام آن

حكم خوني كه از زن حامله‏اي كه در آخر ايام بارداري به سر مي‏برد، خارج مي‏شود چيست؟

ادامه

|   استحاضه و اقسام آن

آيا واجب است مستحاضه براي هر نماز يك وضو بگيرد حتي اگر دو نماز(مثل ظهر و عصر) را با هم بخواند؟

ادامه

|   استحاضه و اقسام آن

آيا واجب است مستحاضه براي هر نماز، وضو بگيرد حتي اگر دو نماز را با هم بخواند؟ اگر اين كار باعث مشقت و سختي او شود يا باعث شود نماز تا قبل از نماز مغرب...

ادامه

|   استحاضه و اقسام آن

آيا در استحاضه قليله واجب است براي هر نماز وضو گرفته شود؛ حتي اگر خون در بين دو نماز مثل ظهر و عصر قطع شود؟

ادامه

|   استحاضه و اقسام آن

اگر زن در حالت استحاضه قليله باشد و شك كند نمازش باطل شده، آيا بايد دوباره وضو بگيرد؟

ادامه

|   استحاضه و اقسام آن

آيا مدت استحاضه، جزء ايام پاكي حساب مي‏شود؟

ادامه