|   قطع شدن خون

آيا براي زني كه كاملا از خون استحاضه پاك شده، غسل خاصي واجب است؟

ادامه

|   قطع شدن خون

آيا زني كه از استحاضه قليله پاك شده، واجب است غسل انجام دهد؟

ادامه

|   قطع شدن خون

حكم زني كه در حالت استحاضه قليله بوده و به دليل فراموشي يا جهل به مساله، دو نماز ظهر و عصر يا مغرب و عشاء را با يك وضو خوانده است، چيست؟

ادامه

|   اعمالي كه مستحاضه بايد ترك كند

آيا روابط زناشويي در حالت استحاضه جايز است؟

ادامه

|   اعمالي كه مستحاضه بايد ترك كند

آيا جايز است زن مستحاضه قرآن بخواند و كلماتش را لمس كند؟

ادامه

|   اعمالي كه مستحاضه بايد ترك كند

آيا نماز و روزه بر زن مستحاضه واجب است؟

ادامه

|   استحاضه و اقسام آن

استحاضه چيست؟ احكام آن‎ را بيان كنيد؟

ادامه

|   استحاضه و اقسام آن

آيا استحاضه قبل از ايام عادت ماهانه است يا بعد از آن؟

ادامه

|   استحاضه و اقسام آن

حكم ماده گلي رنگي، كه يك هفته قبل از ايام عادت خارج مي‏شود، چيست؟

ادامه

|   استحاضه و اقسام آن

حكم خوني كه زن در حاملگي مي‏بيند چيست؟

ادامه