|   کارهاي را كه زن در حالت حيض و نفاس بايد ترك كند

عبارت: «بايد بين اعمال مستحاضه و اعمالي كه حائض بايد ترك كند، جمع نمايد.» زياد ديده مي‏شود. مقصود از اين گفته چيست؟

ادامه

|   کارهاي را كه زن در حالت حيض و نفاس بايد ترك كند

آيا واجب است حائض و نفساء، نماز آياتي را كه در ايام عادت يا ايام نفاس واجب شده قضا كند؟

ادامه

|   کارهاي را كه زن در حالت حيض و نفاس بايد ترك كند

آيا واجب است حائض و نفساء، نماز آياتي را كه در ايام عادت يا ايام نفاس واجب شده قضا كند؟

ادامه

|   کارهاي را كه زن در حالت حيض و نفاس بايد ترك كند

اگر زن، چند دقيقه قبل از غروب خون ببيند، آيا روزه‏اش باطل مي‏شود؟

ادامه

|   کارهاي را كه زن در حالت حيض و نفاس بايد ترك كند

در ايام عادت ماهانه زن چه مي تواند بكند تا از ثواب نماز بهره مند گردد؟

ادامه

|   کارهاي را كه زن در حالت حيض و نفاس بايد ترك كند

آيا واجب است زن حائض در وقت نماز ذكر بگويد؟

ادامه

|   کارهاي را كه زن در حالت حيض و نفاس بايد ترك كند

آيا جايز است زن حائض يا نفساء قرآن بخواند يا گوش دهد؟

ادامه

|   کارهاي را كه زن در حالت حيض و نفاس بايد ترك كند

آيا جايز است كه حائض يا نفساء يا جنب، آيات قرآن‎را بنويسد؟

ادامه

|   کارهاي را كه زن در حالت حيض و نفاس بايد ترك كند

آيا براي حائض يا نفساء، قرائت سوره‏هايي كه سجده واجب در آن است و از جمله خواندن خود آيه سجده جايز است؟

ادامه

|   کارهاي را كه زن در حالت حيض و نفاس بايد ترك كند

آيا براي حائض يا نفساء گفتن اسماء الهي و يا خواندن ادعيه مخصوص نماز جايز است؟

ادامه