|   شرايط خون نفاس

نفاس چيست؟ حكم آن چيست و آيا زن تا چهل روز در حالت نفاس باقي مي‏ماند؟

ادامه

|   شرايط خون نفاس

حكم خوني كه زن در ايام نفاس مي‏بيند چيست؟ تا چند روز پس از زايمان زن در حالت نفاس است؟ و آيا واجب است براي هر نماز غسل كند؟

ادامه

|   شرايط خون نفاس

اگر بچه در شب به دنيا بيايد از چه زماني ايام نفاس شروع مي‏شود؟

ادامه

|   شرايط خون نفاس

زني از چهار روز قبل از سقط جنين خون مي‏ديده كه تا پس از سقط ادامه پيدا كرده است. اين خون حيض است يا استحاضه؟

ادامه

|   شرايط خون نفاس

آيا خوني كه پس از سزارين در رحم است، نفاس ناميده مي‏شود؟

ادامه

|   شرايط خون نفاس

آيا خوني كه در سقط، همراه با جنين خارج مي‏شود نفاس است؟ با توجه به اينكه بارداري در مراحل اوليه بوده و جنين كاملا نشده باشد؟

ادامه

|   شرايط خون نفاس

يك هفته پس از سقط جنين، عملي روي من انجام گرفت و خونريزي‏ام را طولاني كرد. چه موقع بايد شروع به خواندن نماز كنم؟ ايام نفاس را از چه روزي بايد حساب كنم...

ادامه

|   شرايط خون نفاس

اگر قبل از زايمان، غسل جنابت بر زن واجب شود، پس از اتمام ايام نفاس، فقط بايد غسل نفاس انجام دهد يا غسل جنابت و نفاس؟

ادامه

|   شرايط خون نفاس

آيا غسل دادن نوزاد واجب است؟ كيفيت آن چگونه است؟

ادامه

|   شرايط خون نفاس

اگر زايمان، ربع ساعت پس از اذان مغرب باشد آيا قضاي نماز مغرب و عشاء بر زن واجب است؟

ادامه