|   احكام صاحب عادت

ايام عادت من از جهت عدد منظم نيست؛ در چهار يا پنج ماه ايام عادتم شش روز است و در ماه بعد هفت يا هشت روز مي‏شود. آيا من صاحب عادت عدديه هستم يا خير؟

ادامه

|   احكام صاحب عادت

ايام عادت دختري پنج روز بوده كه بعد از يك بيماري به هفت روز افزايش پيدا كرده است؛ اما خون، در روز ششم و هفتم قهوه اي مايل به زرد است. حكم اين دو روز...

ادامه

|   احكام صاحب عادت

خوني كه زن پس از اتمام عادتش مي‏بيند، چيست و آيا اين خون روزه را باطل مي‏كند؟

ادامه

|   احكام صاحب عادت

عادت ماهانه من ده روز است اما در روزهاي اول و آخر عادت، خون كم و به رنگ زرد مثل خون استحاضه است. حكم اين خونها چيست؟

ادامه

|   احكام صاحب عادت

عادت زني هفت روز است. اگر خون تا پس از ده روز ادامه يابد، حكم اين خون چيست؟

ادامه

|   احكام صاحب عادت

حكم كسي كه بيش از ده روز خون مي‏بيند، چيست؟

ادامه

|   احكام صاحب عادت

حكم خوني كه پس از ايام عادت ديده مي‏شود، چيست آيا استحاضه است؟

ادامه

|   احكام صاحب عادت

چگونه زن مي‏تواند يقين كند كه ايام حيض تمام شده است و آيا ديدن خون زرد، مي‏تواند دليلي بر اتمام حيض باشد؟

ادامه

|   احكام صاحب عادت

عادت من وقتيه و عدديه است. دو ماه است كه پس از شروع خونريزي (كه مطمئنم حيض است) براي يك روز، خون قطع مي‏شود و بعد از آن دوباره خونريزي ادامه مي‏يابد....

ادامه

|   احكام صاحب عادت

ايام عادت من پنج روز بوده اما بعد از قرار دادن آيودي، نه روز شده است.آيا بايد در روز پنجم غسل كرده و بقيه را استحاضه لحاظ کنم يا در روز نهم پس از...

ادامه