|   شرايط و صفات حيض

حيض چيست؟

ادامه

|   شرايط و صفات حيض

آيا خون حيض مدت مشخصي دارد؟

ادامه

|   شرايط و صفات حيض

در ايام عادت حيض، خوني را مي‏بينم كه صفات حيض را ندارد، اين خون حيض است يا استحاضه؟

ادامه

|   شرايط و صفات حيض

آيا خون حيض مدت مشخصي دارد؟

ادامه

|   شرايط و صفات حيض

در ايام عادت حيض خوني را مي‏بينم كه صفات حيض را ندارد، اين خون حيض است يا استحاضه؟

ادامه

|   شرايط و صفات حيض

در ايام عادت حيض خوني را مي‏بينم كه صفات حيض را ندارد، اين خون حيض است يا استحاضه؟

ادامه

|   شرايط و صفات حيض

آيا ممكن است زن در يك ماه دوبار خون حيض ببيند، من دريك ماه در وقت عادت و مثل هميشه هشت روز حائض بودم؛ تقريبا بعد از دو هفته خوني ديدم كه به شدت خون...

ادامه

|   شرايط و صفات حيض

ايام عادت من پنج روز است.بعضي ماهها در روز ششم خوني به رنگ زرد يا قهوه‏اي مي‏بينم. حكم اين خون چيست؟ و آيا واجب است غسل را بعد از ديدن اين ترشحات،...

ادامه

|   شرايط و صفات حيض

اگر خون در فضاي فرج باشد و خارج نشود، به صورتي كه فقط با كمك پنبه بتوان آن‎را خارج كرد، آيا اين وضعيت ادامه حيض محسوب مي‏شود؛ يا استحاضه است؟

ادامه

|   شرايط و صفات حيض

اگر خوني كه در ايام عادت ماهانه خارج مي‏شود زرد رنگ باشد، آيا حيض ناميده مي‏شود؟

ادامه