|   اعمالي که فرد جنب، بايد ترک کند

انجام چه کارهايي بر غسل جنابت منوط مي‏شود؟ وآيا هر چيزي را که فرد جنب لمس کند، نجس است؟ آيا لباسهايش هم نجس مي‏گردد؟

ادامه

|   اعمالي که فرد جنب، بايد ترک کند

حکم کسي که در حالت جنابت وارد مسجد مي‏شود، چيست؟

ادامه

|   اعمالي که فرد جنب، بايد ترک کند

حکم کسي که غسل جنابت بر گردنش است و در همان حال مي خوابد چيست؟

ادامه

|   اعمالي که فرد جنب، بايد ترک کند

آيا خوردن و آشاميدن براي فرد جنب، جايز است؟

ادامه

|   اعمالي که فرد جنب، بايد ترک کند

کسي که از وي حدث اکبر سر زده است، آيا مي‏تواند قرآن قرائت کند يا آن‎را لمس کند؟

ادامه

|   اعمالي که فرد جنب، بايد ترک کند

آيا جايز است زن در حال جنابت به فرزندش شير دهد؟

ادامه

|   اعمالي که فرد جنب، بايد ترک کند

آيا جايز است در حين آميزش، انگشتري به دست انسان باشد که لفظ جلاله يا نام يکي از ائمه (ع)، بر آن باشد؟

ادامه

|   اعمالي که فرد جنب، بايد ترک کند

آيا بر فرد جنب، داخل شدن به حسينيه حرام است؟

ادامه

|   اعمالي که فرد جنب، بايد ترک کند

آيا جايز است فرد جنب به اماکن متبرکه وارد شود؟

ادامه

|   اعمالي که فرد جنب، بايد ترک کند

آيا جايز است در حال جنابت ذکر خدا و تسبيح و استغفار بر زبان جاري کنم؟

ادامه