|   مقدمه اي در موجبات غسل

واجبات غسل چيست؟

ادامه

|   مقدمه اي در موجبات غسل

آيا هنگامي که در اثر تحريک جنسي مايعي از انسان خارج مي‏شود، واجب است غسل جنابت کند؟

ادامه

|   مقدمه اي در موجبات غسل

آيا کسي که شراب مي‏خورد، براي خواندن نماز بايد غسل کند؟

ادامه

|   مقدمه اي در موجبات غسل

آيا کشتن مارمولک باعث واجب شدن غسل مي‏شود و آيا مارمولک نجس است؟

ادامه