|   آداب وضو

من در مضمضه و استنشاق، زياد شک مي‏کنم، آيا واجب است که آنها را انجام بدهم؟

ادامه

|   آداب وضو

آيا خشک کردن اعضاي وضو پس از وضو جايز است؟

ادامه

|   آداب وضو

آيا ترک دعا در وضو جايز است؟

ادامه

|   آداب وضو

آيا واجب است در وضو داخل بيني شسته شود؟

ادامه

|   آداب وضو

چرا در وضو زن ساعد خود را از طرف داخل مي‏شويد ولي مرد از خارج شروع مي‏کند؟

ادامه