|   مسلوس ومبطون

از من، باد زيادي خارج مي‏شود و از اين مسئله رنج مي‏برم، آيا هر وقت که اين امر را احساس کردم بايد نماز را اعاده کنم؟

ادامه

|   مسلوس ومبطون

از باد شکم رنج مي‏برم و هميشه شک مي‏کنم از من باد خارج شده يا نه، آيا هر زمان که به خروج باد شک کردم بايد نماز و وضو را اعاده کنم؟

ادامه