|   موارد ترک‏ حدث اصغر

آيا دست کشيدن بر روي آيات قرآن و لفظ جلاله [الله] که به زباني غير از عربي نوشته شده باشد، بدون وضو جايز است؟

ادامه

|   موارد ترک‏ حدث اصغر

حکم لمس کردن اسم جلاله زماني که بر روي صفحه نوري مثل صفحه موبايل و امثال آن نوشته شده باشد، چيست؟

ادامه

|   موارد ترک‏ حدث اصغر

حکم لمس ضميرهايي که به ذات باري تعالي بر مي‏گردد بدون وضو، مثل ضمير «ه» در جمله بسمه تعالي، چيست؟

ادامه

|   موارد ترک‏ حدث اصغر

در نوشتن نام جلاله اين گونه اصطلاح شده است که آن‎را به شکل (ال...) مي‏نويسند، حکم لمس کردن آن کلمه توسط کسي که وضو ندارد چيست؟

ادامه

|   موارد ترک‏ حدث اصغر

آيا احکام لمس لفظ جلاله خداوند که در زبان عربي موجود است، در زبانهاي ديگر مثل انگليسي و فرانسه نيز جاري است؟

ادامه

|   موارد ترک‏ حدث اصغر

آيا خال کوبي با نام جلاله، جايز است؟

ادامه