|   احکام نقص وضو

حکم کسي که وضو مي‏گيرد و به انگشت شست وي آب نمي‏رسد، بلکه به دست کشيدن روي چهار انگشت ديگر، اکتفا مي‏کند چيست؟ [منظور هنگام شستن دست هاست]

ادامه

|   احکام نقص وضو

پيش از اين به خاطر عدم آگاهی دست چپم را قبل از دست راستم مي‎شستم، آيا واجب است نمازهاي سالهاي قبل را قضا کنم يا نه؟

ادامه

|   احکام نقص وضو

دو سال پيش شيعه شدم، اوايل، پاهايم را قبل از وضو مي‎شستم و نمي‏دانستم که پاها قبل از مسح بايد خشک باشند، اين مسئله را چند ماه است که فهميده ام، آيا...

ادامه

|   احکام نقص وضو

حکم کسي که بخاطر جهل [عدم آگاهي] به حکم، شستن دست‏ها و مسح سر و پاها را وارونه، يعني مثلاً دست را از پايين به بالا بشويد، چيست؟ آيا بايد نماز را قضا...

ادامه

|   احکام نقص وضو

من دچار حالاتي از فراموشي مي‏شوم، به گونه‏اي که بعضي وقت ها مسح سر و پاها را در اين حالات فراموش مي‏کنم، حکم نمازهائي که در اين حالت خوانده‏ام چيست؟

ادامه

|   احکام نقص وضو

من در وضو، زياد شک مي‏کنم، آيا واجب است هر زمان که شک کردم وضو را اعاده کنم؟

ادامه

|   احکام نقص وضو

اگر در خروج بول شک کنيم، لازم است وضو را اعاده کنيم؟

ادامه

|   احکام نقص وضو

حکم وضوي کسي که بعد از مسح سر يا قبل از آن، دست هايش را به‎طور عمدي به هم مي‏کشد، [روي هم قرار مي‏دهد]، در حالي که معتقد است که اين کار اشکالي ندارد،...

ادامه

|   احکام نقص وضو

فارغ شدن و اتمامي که بعد از آن به شک اعتنا نمي‏شود، کدام است؟

ادامه

|   احکام نقص وضو

من پاهايم را دوبار مسح مي‏کشيدم يا به اين دليل که رطوبت کافي نبود يا بخاطر شک در صحت مسح، و اين کارم از روي جهل بود، حکم نمازهاي سابقم چيست؟

ادامه