|   مبطلات وضو

منظور از «حدث اصغر» چيست؟

ادامه

|   مبطلات وضو

آيا دست دادن مرد اجنبي با زن و يا زن غيرمسلمان با مرد بعد از وضو، وضو را باطل مي‏کند؟

ادامه

|   مبطلات وضو

آيا بوسيدن همسر يا بازي کردن با او وضوي نماز را باطل مي‏کند؟

ادامه

|   مبطلات وضو

آيا نگاه کردن به زن غريبه، از روي شهوت وضو را باطل مي‏کند؟

ادامه

|   مبطلات وضو

آيا وضو با نگاه کردن به «شرمگاه» [عورت] يا لمس کردن آن باطل مي‏شود؟

ادامه

|   مبطلات وضو

آيا خارج شدن خون ازبدن، وضو را باطل مي‏کند؟

ادامه

|   مبطلات وضو

اگر در خارج شدن بول [ادرار] يا باد، شک شود، اعادة وضو واجب است يا نه؟

ادامه

|   مبطلات وضو

اگر در حين وضو «حدث اصغري» اتفاق بيفتد، آيا واحب است وضو از سرگرفته شود؟

ادامه

|   مبطلات وضو

اگر نمازگزار در حين نماز در صحت يا بطلان وضو شک کند، جايز است نماز را قطع کند؟

ادامه

|   مبطلات وضو

آيا غش کردن در حين وضو يا نماز، باعث بطلان نماز و وضو مي‏شود؟

ادامه