|   کيفيت وچگونگي وضو

لطفا براي من نحوة صحيح وضو گرفتن را توضيح دهيد؟

ادامه

|   کيفيت وچگونگي وضو

آيا بر زبان آوردن نيت در وضو و غسل واجب است؟

ادامه

|   کيفيت وچگونگي وضو

آيا صحيح است که وضو به همراه کار ديگري مثل از بين بردن چرک يا صابون، باشد؟

ادامه

|   کيفيت وچگونگي وضو

آيا صحيح است که قبل از دخول وقت نماز، به نيت اداي نماز وضو بگيريم يا اينکه بايد بعد از دخول وقت نماز باشد؟

ادامه

|   کيفيت وچگونگي وضو

آيا قاطي شدن آب صورت با آب دست راست يا چپ موجب بطلان وضو مي‏شود؟

ادامه

|   کيفيت وچگونگي وضو

آيا وقتي که دست چپ شسته شد، و قبل از اينکه مسح سر و پا کشيده شود با دست راست تماس پيدا کند، وضو باطل مي‏شود؟

ادامه

|   کيفيت وچگونگي وضو

آيا شستن صورت با دست چپ بدين خاطر که آب را به تمام صورتم مي‏رساند، جايز است؟ من مدتي است که اين‏گونه وضو مي‏گيرم، آيا وضوي من باطل است؟

ادامه

|   کيفيت وچگونگي وضو

مکلفي به علت عدم آشنائي به حکم مسح، پا را از نوک انگشتان تا نيمة سطح ظاهري پا [ تا قبل از برآمدگي پا] مسح مي‏کشد، حکم وضو و نمازهاي سابق او چيست؟

ادامه

|   کيفيت وچگونگي وضو

در وضو هنگام شستن صورت، قسمت جلوي موي سر هم معمولاً آب به آ ن مي‎رسد و خيس مي‏شود، آيا واجب است براي کشيدن مسح سر، خشک گردد؟

ادامه

|   کيفيت وچگونگي وضو

آيا قبل از وضو، پاک بودن قسمتهايي که در وضو شسته مي‏شود و پاکي محل مسح، واجب است؟

ادامه