|   شرايط وضو

شرايط صحيح بودن وضو چيست؟

ادامه

|   شرايط وضو

آيا لاك ناخن، چه بر دست‏ها باشد و يا بر پاها، مانع وضو مي‏شود؟

ادامه

|   شرايط وضو

آيا پودر آرايشي و گريم نازک به طور کلي، در وضو مانع به حساب مي‏آيد؟

ادامه

|   شرايط وضو

آيا سرمة چشم براي وضو مانع به حساب مي‏آيد و واجب است كه برطرف گردد؟

ادامه

|   شرايط وضو

آيا خال‎کوبي که نزد مردم متعارف است مانعي براي وضو يا غسل به حساب مي‏آيد؟

ادامه

|   شرايط وضو

آيا لنز مانع آب است و آيا وضو يا غسل با آن اشکال دارد؟

ادامه

|   شرايط وضو

آيا ناخن مصنوعي مانعي براي وضو است؟

ادامه

|   شرايط وضو

آيا کاشت مو در صورتي که موي مصنوعي از کشور غير اسلامي‏آمده باشد و يا اينکه طبيعي باشد ولي از شخص غير مسلمان گرفته شده باشد، جايز است؟ و آيا مانع وضو...

ادامه

|   شرايط وضو

آيا با وجود مژه هاي مصنوعي و ساخته شده از حرير، در حاليکه با چسب به مژه هاي اصلي چسبيده باشند، مي‏توان وضو گرفت؟

ادامه

|   شرايط وضو

آيا حنا مانع وضو به حساب مي‏آيد؟

ادامه