|   پاسداري مقدسات از هتك حرمت

اگر بر گردنم گردنبندي باشد كه روي آن لفظ جلاله يا آيه اي از قرآن باشد، آيا جايز است با آن وارد توالت شوم؟

ادامه

|   پاسداري مقدسات از هتك حرمت

آيا جايز است كه حرز يا چيزي كه بعضي از آيات قرآن ‎را در بردارد، با خود داخل حمام برد؟

ادامه

|   پاسداري مقدسات از هتك حرمت

اگر نواري كه آياتي از قرآن كريم در آن ضبط شده داخل يك مكان نجس بيفتد، آيا واجب است كه بيرون آورده شود و پاك گردد؟

ادامه

|   پاسداري مقدسات از هتك حرمت

آيا جايز است گردنبندي كه لفظ جلاله بر آن نوشته شده را به شخص غير مسلمان هديه داد؟

ادامه

|   پاسداري مقدسات از هتك حرمت

آيا جايز است كه بعضي از آيات شريفه و دعاها را در جيب عقب شلوار بگذاريم؟

ادامه

|   پاسداري مقدسات از هتك حرمت

آيا جايز است كه لفظ جلاله يا اسامي معصومين (ع) را قطعه قطعه کنيم و دور بريزيم؟

ادامه

|   پاسداري مقدسات از هتك حرمت

آيا دور انداختن روزنامه‏ها و مجلاتي كه اسم خدا در آن است، ‌جايز است؟

ادامه

|   پاسداري مقدسات از هتك حرمت

يك شركت به جمع آوري كاغذ زباله‏ها، براي بازيافت آنها جهت ساختن اشياء كاغذي ديگر، اقدام كرده است. با توجه به اينكه اين كاغذها احتمالاً شامل كتاب‏ها و...

ادامه