|   احكام تخلي كردن

استبراء چگونه صورت مي‏گيرد و فايدة آن چيست؟

ادامه

|   احكام تخلي كردن

آيا استبراء پس از جماع هم با فشردن آلت صورت مي‏گيرد؟

ادامه

|   احكام تخلي كردن

آيا ايستاده بول كردن جايز است؟ از آن جهت كه اين روش، براي نرسيدن عين نجاست به بدن يا لباسها مطمئن‏تر است؟

ادامه

|   احكام تخلي كردن

آيا تخلي كردن پشت به قبله يا رو به آن، جايز است؟

ادامه

|   احكام تخلي كردن

آيا مي‏شود مخرج بول و مدفوع را با دستمال كاغذي تطهير كرد؟

ادامه

|   احكام تخلي كردن

آيا استبراء براي زن هم قبل از وضو واجب است؟

ادامه

|   احكام تخلي كردن

كمترين حد طهارت مخرج بول و مدفوع بوسيلة آب يا دستمال كاغذي، چه اندازه است؟

ادامه

|   احكام تخلي كردن

بعد از اينكه عمل استبراء را انجام مي‏دهم و كمي بعد از اينكه از حمام خارج مي‏شوم شك مي‏كنم كه بول خارج شده و اين حالت زياد اتفاق مي‏افتد، آيا وضو و غسل...

ادامه

|   احكام تخلي كردن

آيا ذکر قلبي خدا در حمام جايز است؟ ونظر شما در باب صحت حديث «اللهم اني اعوذ بک من الخبث و الخبائث» چيست؟

ادامه