|   تطهير كردن با دگرگوني و تغيير

در سفرهاي فضايي، آبي كه براي نوشيدن استفاده مي‏گردد، از بول خود فضانوردان است كه بعد از اجراي يك سري عمليات روي آن مورد استفاده قرار مي‏گيرد، آيا اين...

ادامه