|   تطهير با استحاله

استحاله چيست؟

ادامه

|   تطهير با استحاله

حكم چوب نجس، زماني كه تبديل به زغال مي شود، چيست؟ آيا با استحاله پاک مي‏شود؟

ادامه

|   تطهير با استحاله

آيا صابوني كه در تركيباتش از روغن حيواني استفاده مي‏شود كه به روش اسلامي ذبح نشده است، نجس است؟

ادامه

|   تطهير با استحاله

آيا آبي كه از تبخير بول يا آب فاضلاب و يا رسوب مواد جامد به دست آمده است، پاك است؟

ادامه