|   تطهير با نور خورشيد

آيا خورشيد چيزهاي پشت شيشه را هم پاک مي‏كند؟

ادامه

|   تطهير با نور خورشيد

آيا لباسهاي نجس شده با مني، به مجرد شستن آن و گذاشتنش زير آفتاب پاك مي‏شود؟

ادامه

|   تطهير با نور خورشيد

آيا اتومبيل‏ها جزء اشياي غير منقول [ثابت] به حساب مي‏آيد، تا اينكه با نور خورشيد پاك گردد؟

ادامه

|   تطهير با نور خورشيد

اگر يك ميخ ثابت در ساختمان باشد و درآوردنش ممكن نباشد و نجس هم باشد،آيا با تابيدن نور خورشيد بر آن و خشکيدن آن، پاک مي‏شود؟

ادامه

|   تطهير با نور خورشيد

كف خانه چوبي است و براي تطهيرش نمي‏شود از آب استفاده كرد، چگونه مي‏توان آن‎را تطهير کرد؟

ادامه