|   پاك كردن با آب

پاك كردن چيز نجس با آب قليل يا زياد يا آب باران چگونه صورت مي‌گيرد؟

ادامه

|   پاك كردن با آب

آيا لباسي كه اثري از مني، ولو رنگ آن، در آن باقي بماند پاك است؟ و اگر نجس است آيا لباسهايي هم كه همراه آن شسته شده نجس است؟ و آيا كسي که مدت زماني را...

ادامه

|   پاك كردن با آب

تمام خانه‏ام با موكت چسبيده به زمين، فرش شده است؛ چگونه نجاست آن پاك مي‏شود؟

ادامه

|   پاك كردن با آب

روش پاك كردن ظروف چگونه است؟

ادامه

|   پاك كردن با آب

آيا با شستن به وسيلة بخار طهارت حاصل مي‏شود؟

ادامه

|   پاك كردن با آب

خوني كه داخل دهان [در لثه و دندانها] است بعد از اينكه قطع شد، چگونه پاک مي‏گردد؟

ادامه

|   پاك كردن با آب

شيء نجس شده با بول و خون چگونه تطهير مي‏شود؟

ادامه

|   پاك كردن با آب

فرش نجس شده با ادرار، چگونه پاک مي‏شود؟

ادامه

|   پاك كردن با آب

مقدار آبي كه براي پاك كردن ادرار لازم است چه ميزان است و آيا دستمال كاغذي براي پاك كردن آن كافي است؟

ادامه

|   پاك كردن با آب

اگر در حين پاك كردن ادرار يا مدفوع، قطرات آب بر روي بدنم يا لباسم بريزد، اين قطرات نجس است يا پاك؟

ادامه