|   متفرقات

اگر دست فردي متنجس باشد آيا واجب است که شخص مصافحه کننده را از آن مطلع سازد تا از نجاست واقعي در هنگام خوردن يا نماز خواندن دوري کند؟

ادامه

|   متفرقات

همسرم ازمقلدين آيت الله خويي (ره) و بنده از مقلدين شما هستم، آيا بر من ارتکاب عملي در باب طهارت، که بر خلاف نظر آيت الله خويي باشد حرام است؟ يا اينکه...

ادامه

|   متفرقات

اگر در حصول نجاست شک داشته باشيم، آيا تحقيق درباره آن واجب است يا نه؟

ادامه