|   علم اجمالي به نجاست

مبلماني است که سالها پيش نجس شده است، محلي را که نجس شده است به ياد نمي‏آورم، آيا به نجاست اين مبلمان حکم کنيم؟

ادامه

|   علم اجمالي به نجاست

اگر مکلف علم اجمالي به نجاست يکي از طرف هاي فرش داشته باشد، حال اگر فرض شود در يکي از اطراف فرش آب بريزد و دست هم، به همان گوشه تماس يابد، آيا به...

ادامه

|   علم اجمالي به نجاست

اگر علم داشته باشيم که فرش يا مکاني نجس است اما نتوانم به صورت خاص، محل آن‎ را معين سازيم در اين صورت تکليفم چيست؟

ادامه