|   تعدد واسطه‏های نجاست

نظر جناب‎عالي اين است که شي متجنس اگرچه بذاته نجس است اما نجاست را منتقل نمي‎کند، آيا اين گفته بر طفلي که پوشاکي بر او پوشانده‏اند و روي آن سه لايه...

ادامه

|   تعدد واسطه‏های نجاست

بخشي از زمين با خون نجس گرديد، عين نجاست را با ماليدن پارچه نمناک از ميان برداشتند و سپس همه اطاق، از جمله محلي را که با پارچه متنجس شده بود را با...

ادامه

|   تعدد واسطه‏های نجاست

آيا متنجس اول، نجس کننده است؟

ادامه

|   تعدد واسطه‏های نجاست

متنجس دوم چيست؟

ادامه

|   تعدد واسطه‏های نجاست

اگر آب بر خوني بيفتد که بر فرش است، آيا اين آب متنجس اول به حساب مي‏آيد يا متنجس دوم؟ و اگر متنجس اول باشد و در آب ديگر بريزد، آن آب متنجس اول به حساب...

ادامه

|   تعدد واسطه‏های نجاست

آيا زميني که با عين نجاست، متنجس شده است پس از زوال نجاست، متنجس اول به حساب مي‏آيد يا متنجس دوم؟

ادامه

|   تعدد واسطه‏های نجاست

اگر بعضي از قسمت ها با زمين نجس تماس يابد و سپس با چيزي پاک برخورد کند، آيا آن چيز متنجس مي‏گردد؟

ادامه

|   تعدد واسطه‏های نجاست

وقتي آب پاک به زمين دستشويي که در آن ادرار خشک وجود دارد بريزد و سپس به لباس و بدن پخش گردد، آيا بدن و لباس متنجس مي‏گردد؟

ادامه

|   تعدد واسطه‏های نجاست

در هنگام شستن لباس نجس شده با ادرار در ماشين لباس شويي، آيا در آن متنجس اول به حساب مي‏آيد يا متنجس دوم، به گونه‏اي که لباس شسته بيرون از ماشين را نجس...

ادامه

|   تعدد واسطه‏های نجاست

اگر انسان دست مرطوبش را بر سگ يا خوک بگذارد و سپس با دست مرطوب شخص ديگر تماس گيرد، در اين صورت دست شخص ديگر نجس مي‏گردد يا نه؟

ادامه