|   مخالفت مشهورين و عناوين ثانوي

* برخى فضلا مى گويند كه شما با قول مشهور مخالفت مىورزيد. مشهور چه معنايى دارد؟ آيا مخالفت با مشهور - در ضمن مبانى معينى - نقص و ناپسند شمرده مى شود؟

ادامه

|   مخالفت مشهورين و عناوين ثانوي

* به نظر مى رسد كه برخى از فتاواى جديد شما، در بين فتاواى علما و فقها و مراجع ديگر هم سابقه داشته است، آيا مى توانيد برخى از اين موارد و نمونه ها را...

ادامه

|   مخالفت مشهورين و عناوين ثانوي

* آيا بازتاب ها و واكنش هايى كه در برابر آراى فقهى غيررايج و غير مشهور نشان داده مى شود نتيجه الفت و عادتى فقهى است؟ آيا اين واكنش ها به جا و دقيق است...

ادامه

|   مخالفت مشهورين و عناوين ثانوي

* عنوان ثانوى چنان كه در علم اصول گفته مى شود بر عنوان اولى حاكم است. مشاهده مى كنيم كه عموم مقلدان با احكام و فتاوا فقط معامله عنوان اولى را مى...

ادامه

|   تفسير داده هاى فقهى

* آيا آن دسته از فتاواى شما كه مخالف رأى مشهور است، فتاواى نهايى است؟ يا اين كه در آينده در صورتى كه امور تازه اى آشكار شد يا ژرف كاوى بيشترى در آن...

ادامه

|   منابع استنباط

* شما به قرآن به عنوان منبع اوليه استنباط و به سنت در حدى كه موافق با كتاب خداست، تكيه مى كنيد. آيا مراجع و مجتهدان ديگرى هم، پيش از شما چنين نگرشى...

ادامه

|   آسانى هاى شرعى

* آيا آسان سازى احكام يا عمل به رخصت هاى شرعى به لحاظ فقهى، عيب وكاستى به شمار مى آيد؟ از شما مى خواهيم مفهوم آسان گيرى (سماحت) شريعت را بر ايمان...

ادامه

|   فقه پاكى و ناپاكى

* به شما نسبت داده مى شود كه معتقديد: خوراندن خوراكى ها و نوشيدنى هاى نجس شده به طفل جايز است. آيا كسى از فقها چنين فتوايى داده است؟ ادلّه شرعى اى...

ادامه

|   فقه پاكى و ناپاكى

* اگر انسان بداند كه در رستورانى غذاى حرام و مثلا گوشت ذبح غيراسلامى به مشتريان عرضه مى شود، آيا واجب است به ديگران هم اطلاع دهد؟

ادامه

|   فقه پاكى و ناپاكى

* اگر انسان در پاكى و حلال بودن گوشتى كه رستوران و يا دوستش برايش آماده كرده اند شك كند، تكليفش چيست؟

ادامه