|   سیر تاریخی مسئله تقلید

* برخى ادعا مى كنند تقليد، مسأله تازه اى است كه در كتاب هاى فقهى مطرح نبوده و در نتيجه براى صحت اعمال و معاملات الزامى نيست. پاسخ شما به اين ادعا...

ادامه

|   شرایط تقلید

* ملاحظه مى شود كه موضوع تقليد عنوانى كلى است كه شامل فروع و شرايط مرجع مانند اعلميت، حيات، عدالت، ذكورت و... مى شود. آيا اين شرايط، از عقل استنتاج...

ادامه

|   تقليد از مرجع زنده

آیا حتما باید از مرجع زنده تقلید کرد؟

ادامه

|   تقليد از مرجع زنده

* برخى برآنند كه اعتقاد به جواز بقا بر تقليد ميت يا تقليد ابتدايى از ميت مانع تطور فقهى مى شود.

ادامه

|   تقليد از اعلم

آیا نظر شما این است که باید در بین مراجع، از اعلم آنها تقلید کرد؟

ادامه

|   جواز بخشى كردن تقليد

نظر شما راجع به تقلید بخش بخش (هر بخش از احکام را از یک نفر تقلید کردن) چیست؟

ادامه

|   ويژگى هاى مرجع

* ويژگى ها و شرايط مرجعى كه تقليدش جايز است كدام است؟

ادامه

|   ويژگى هاى مرجع

* آيا مرد بودن را در تقليد شرط مى دانيد؟

ادامه

|   ويژگى هاى مرجع

* آيا بين عدالتى كه بايد مرجع به آن متصف باشد و بين عدالتى كه امام جماعت يا شاهد دادگاه بايد به آن متصف باشد، تفاوتى وجود دارد؟

ادامه

|   وظايف مكلف در برابر مرجع

* افراد مكلف و يا به طور كلى امت اسلامى، گذشته از مسأله فتوا، چه وظايف و تعهداتى در برابر مراجع دارند؟ آيا صرف اطلاع و معرفت به امور دين و فقه، چنين...

ادامه