به زودی- اگر خدا بخواهد- پیش از آن‎که به حج مشرف شوم تصمیم دارم از مردم طلب بخشش کنم، آیا باید از کسانی که مدت طولانی آنها را ندیده ام و انتظار نمی‎رود که برای مدت طولانی آنها را بینیم، یا از افرادی که آنها را به خوبی نمی شناسم طلب بخشش کنم؟

طلب بخشش تنها در صورتی بر انسان واجب است که بر دیگران ظلمی کرده باشد یا به حقوق آنان تجاوز کرده باشد؛ دراین صورت بر انسان واجب است که حق دیگران را به آنان باز گرداند و از صاحبان آن طلب بخشش کند؛ گرچه برای مدت طولانی آنان را ندیده باشد و از آنان دور باشد.