سه شنبه اول ماه شعبان 1439هـ است

دفتر شرعی مؤسسه علامه مرجع سید محمد حسین فضل الله با صدور بیانیه ای، سه شنبه 28 فروردین 1397 هـ را اول ماه شعبان 1439 هـ اعلام کرد.

در این بیانیه آمده است:

 

سه شنبه اول ماه شعبان 1439هـ است

 

دفتر شرعی مؤسسه علامه مرجع سید محمد حسین فضل الله با صدور بیانیه ای، سه شنبه 28 فروردین 1397 هـ را اول ماه شعبان 1439 هـ اعلام کرد.

در این بیانیه آمده است:

 

هلال جدید (اقتران مرکزی) در روز دوشنبه  27 فروردین 1397 هـ در ساعت 1:57 به وقت جهانی یعنی ساعت 4:57 به وقت محلی بیروت متولد می شود.

این هلال در عصر دوشنبه  (شب سه شنبه) به صورت های زیر قابل رؤیت خواهد بود:

1-دیدن با چشم غیرمسلح و به آسانی (تصویر شماره 1)

2-دیدن با چشم غیرمسلح به شرطی که هوا صاف باشد (تصویر شماره 2)

3-دیدن با چشم مسلح (تصویر شماره 3)

طبق مبنای فقهی حضرت علامه مرجع سید محمد حسین فضل الله (ره) است که امکان رؤیت هلال (چه با چشم مسلح و چه غیرمسلح) را در هر منطقه ای که بخشی از شب را با آن اشتراک داریم، کافی می داند، روز سه شنبه 28 فروردین 1397 هـ در همه مناطقی که بخشی از شب را با مناطق مورد اشاره در تصاویر اشتراک دارند، اول ماه شعبان 1439 هـ است و در این باره تفاوتی میان بخش شرقی و غربی زمین وجود ندارد.

از خداوند می خواهیم که در این ماه به مؤمنان توفیق عبادت، عمل و هر آن چه را که رضایت و پاداش عظیم الهی در آن است، عنایت فرماید، بدی ها را از اسلام و مسلمین دفع نماید و تؤطئه دشمنان را خنثی فرماید که او شنوای پاسخگوست.

دفتر شرعی مؤسسه علامه مرجع سید محمد حسین فضل الله

بیروت؛ 26 رجب 1439هـ برابر با  ١٣/٤/٢٠١٨م